GOOD SOCIETY

มอบรายได้ทั้งหมด 8000 บาท ให้องการค์ยูนิเซฟ ประเทศไทย ในกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมกันและร่วมบุญกับ??ถุงผ้า Green Life

วันที่ 10 เดือนตุลาคม  2563 มอบรายได้ทั้งหมด 8000 บาท
ให้องการค์ยูนิเซฟ ประเทศไทย
ในกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมกันและร่วมบุญกับถุงผ้า Green Life
จำหน่ายใบละ 199 บาท
*มีการปรับเปลี่ยนสถานที่บริจาคเนื่องเกิกสถานการณ์ความช่วยเหลือเร่งด่วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *